Algemene mededelingen

Uitnodiging voor de ledenvergadering op 15 januari

Het bestuur van Oranjevereniging Irene Hoornaar nodigt je hierbij uit voor de jaarlijkse ledenvergadering op maandag 15 januari, vanaf 20.00 uur in het Bruisend Hart te Hoornaar.

Agenda:

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken
 3. Notulen vorige vergadering 23 januari 2023
 4. Contributieverhoging, voorstel van € 5,- naar € 8,- per jaar
 5. Jaarverslag van de secretaris
 6. Jaarverslag van de penningmeester
 7. Verslag kascommissie
 8. Benoeming kascommissie
 9. Bestuursverkiezing

Aftredend en niet herkiesbaar: Arie de Leeuw (voorzitter) en Michelle Leeuwis (penningmeester)

Het bestuur stelt de volgende verdeling van het dagelijks bestuur voor:

Gerrit den Hartog – voorzitter
Jacolien de Jong – vice-voorzitter
Mark Peeters – secretaris
Corina Veen – penningmeester

Het bestuur heeft Dinie Haag bereid gevonden de vrijgekomen vacature van bestuurslid te vervullen.

(Tegen)kandidaten kunnen tot een half uur voor aanvang van de vergadering worden aangemeld bij de secretaris.

 1. Jaarplanning 2024
 2. Voorstel feestweek 2025
 3. Rondvraag
 4. Sluiting

Heb je een vraag? Neem dan contact op met ons secretariaat.

Na afloop is er een gezellig samenzijn onder het genot van een hapje en een drankje.