Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Oranjevereniging Irene (hierna Oranjevereniging) verwerkt van haar leden, sponsoren, deelnemers aan activiteiten of andere betrokkenen in welke vorm dan ook.

Indien je lid wordt van de Oranjevereniging, opgeeft voor een activiteit, of om een andere reden persoonsgegevens aan de Oranjevereniging verstrekt, geef je toestemming om je persoonsgegevens in lijn met deze privacyverklaring te laten verwerken.

Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Oranjevereniging Irene p/a Hovenierserf 12 4223 NK Hoornaar. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40322370. De Secretaris is de Functionaris Gegevensbescherming van Oranjevereniging Irene.

Welke gegevens verwerkt de Oranjevereniging en voor welk doel

In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

a) voor- en achternaam;
b) adresgegevens;
c) bankrekeningnummer;
d) emailadres.

De Oranjevereniging verwerkt bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar. Deze gegevens betreffen voor- en achternaam en adresgegevens. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via ovirene@hotmail.com.

In het kader van jouw deelname aan activiteiten worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

  1. voor- en achternaam;
  2. adresgegevens;
  3. emailadres;
  4. telefoonnummer.

De Oranjevereniging verwerkt de genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  1. je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan en promotionele activiteiten.
  2. je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over deelname aan activiteiten van de Oranjevereniging.
  3. je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld te kunnen verwerken (automatische incasso).

Geautomatiseerde besluitvorming

Oranjevereniging Irene neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van de Oranjevereniging) tussen zit.

Bewaartermijnen

De Oranjevereniging verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap en tot maximaal zeven jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

De Oranjevereniging verwerkt en bewaart je persoonsgegevens welke verwerkt worden voor deelname aan haar activiteiten vanaf het moment van inschrijving tot een redelijke termijn, met een maximum van 10 jaar, na afloop van de betreffende activiteit.

E-mail berichtgeving

De Oranjevereniging gebruikt je naam en e-mailadres om je te informeren over je lidmaatschap, te vragen naar feedback of over deelname aan activiteiten.

Foto’s

Oranjevereniging Irene maakt graag foto’s en ander beeldmateriaal tijdens de evenementen die de vereniging organiseert. Het kan zijn dat u op het beeldmateriaal zichtbaar bent. Het beeldmateriaal wordt gebruikt voor de website, eventuele nieuwsbrieven en op sociale media van Oranjevereniging Irene. Er wordt zorgvuldig omgegaan met het beeldmateriaal op zo’n wijze dat er geen beeldmateriaal gepubliceerd wordt waarvan wij redelijkerwijs kunnen begrijpen dat u publicatie daarvan niet op prijs stelt. Al het gepubliceerde beeldmateriaal valt onder het privacybeleid van de vereniging. Verzoeken om foto’s te verwijderen, willigen wij direct in. Een berichtje naar de beheerder van de website of onze Facebookpagina is daarvoor voldoende.

Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

De Oranjevereniging neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via ovirene@hotmail.com

Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt de Oranjevereniging geen gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerkers. Het volgende vormt een uitzondering hierop.

reCAPTCHA

In de formulieren op deze website gebruiken we reCAPTCHA van Google Inc. (Google) om gegevens te beschermen die verstuurd worden via deze website. Die functie controleert of een bericht wel door een persoon wordt verstuurd, om zo te voorkomen dat ‘spam bots’ bijvoorbeeld automatisch berichten sturen. Hierbij worden het ip-adres van een bezoeker en mogelijk ook andere data verstuurd om Google reCAPTCHA te laten werken. De inhoud van een bericht wordt hiervoor verstuurd naar en verwerkt door Google. Het ip-adres wordt hierbij afgekort en daardoor anoniem gemaakt in landen die deel uitmaken van de EU en staten die deelnemen aan het verdrag voor het Europese economische gebied. In uitzonderingsgevallen wordt een ip-adres volledig doorgegeven aan een Google server in de Verenigde Staten en daar afgekort. Namens de bezitter van deze website gebruikt Google deze gegevens om je gebruik van deze dienst te evalueren. Het ip-adres dat reCAPTCHA doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere data van Google. Op het verzamelen van deze gegevens zijn Google’s regels voor gegevensbescherming van toepassing. Meer informatie over over Google’s privacybeleid vind je op deze pagina: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/. Door reCAPTCHA te gebruiken ga je ermee akkoord dat Google gegevens over jou verwerkt op de manier en voor het doel zoals hierboven beschreven.

Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

Inzagerecht

Via de ledenadministratie van de Oranjevereniging kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De Oranjevereniging zal je verzoek in behandeling nemen en je hierover informeren. 

Bezwaar maken

Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met het bestuur via de e-mail (ovirene@hotmail.com).


Vragen & klachten

Indien je klachten hebt over de wijze waarop Oranjevereniging je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met het bestuur via de e-mail (ovirene@hotmail.com).

Contact

Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring kunnen worden gericht aan het bestuur via de e-mail (ovirene@hotmail.com).

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via onze website bekend gemaakt en gepubliceerd.

Laatste wijziging van dit protocol: 19 november 2018.