Algemene mededelingen

Uitnodiging voor de algemene ledenvergadering op 21 september

Oranjevereniging Irene Hoornaar nodigt je hierbij uit voor de jaarlijkse ledenvergadering op woensdag 21 september, vanaf 20.00 uur in het Bruisend Hart te Hoornaar.

Agenda:

 • Opening
 • Ingekomen stukken
 • Notulen vorige vergadering 6 september 2021
 • Jaarverslag van de secretaris
 • Jaarverslag van de penningmeester
 • Verslag kascommissie
 • Benoeming kascommissie
 • Bestuursverkiezing

Aftredend en niet herkiesbaar: Joost Hoftijzer en Kees Bresser

Het bestuur heeft Gerrit den Hartog en Lourens Verhaar bereid gevonden de vrijgekomen vacatures te vervullen.

Aftredend en herkiesbaar zijn Arie de Leeuw (voorzitter), Corina Veen (secretaris), Wessel Boer en Richard Verspui (bestuursleden).

(Tegen)kandidaten kunnen tot een half uur voor aanvang van de vergadering worden aangemeld bij de secretaris.

 • Feestweek (11-19 augustus 2023)
 • Rondvraag
 • Sluiting

Heb je een vraag? Neem dan contact met ons op.

Na afloop is er een gezellig samenzijn onder het genot van een hapje en een drankje.